Rechtsgebieden

INLEIDING

Als u de media (bijvoorbeeld kranten, talkshows) volgt, lijkt het net alsof er maar één rechtsgebied bestaat, namelijk strafrecht. Naast strafrecht zijn er diverse andere rechtsgebieden, waarvan privaatrecht en bestuursrecht de belangrijkste zijn. Zie de download Rechtsgebiedenregister NOvA voor de rechtsgebieden waarvoor ik geregistreerd sta. Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

PRIVAATRECHT

Overeenkomsten

Andere woorden voor privaatrecht zijn burgerlijk recht en civiel recht. Dit rechtsgebied handelt over de rechten en plichten van burgers. Iedereen heeft - zonder zich daarvan bewust te zijn - dagelijks te maken met privaatrecht. Als u bij de bakker een zak krentenbollen koopt, sluit u een (mondelinge) koopovereenkomst. U moet de krentenbollen betalen en de bakker dient u goede krentenbollen te leveren. Normaal gesproken zal dit niet tot een juridisch geschil leiden. Stel echter dat u een hap van uw bol neemt en u hoort uw gebit protesteren. In de bol bleek bij nadere inspectie geen krent maar een stukje ijzer te zitten. De schade aan uw gebit kunt u op grond van het civiel recht verhalen op de bakker, omdat deze de koopovereenkomst niet behoorlijk is nagekomen. Vaak gaat het om geschillen bij grotere aan- en verkopen, zoals van huizen, auto's en dieren. Verder vallen onder dit rechtsgebied bijvoorbeeld de huur- en arbeidsovereenkomst. Een belangrijk onderdeel van het privaatrecht vormt het personen- en familierecht.

Personen- en familierecht

Bij dit onderdeel van het burgerlijk recht denken de meeste mensen direct aan een echtscheiding en de daarmee gepaard gaande zaken, zoals alimentatie, verdeling huwelijksgemeenschap en de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken met betrekking tot de minderjarige kinderen. Voor dit laatste punt is tegenwoordig een ouderschapsplan verplicht. Bij downloads en links vindt u een concept ouderschapsplan, waarin u kunt lezen wat er allemaal met betrekking tot minderjarigen moet worden geregeld.
Ook vallen onder dit rechtsgebied allerlei kinderbeschermingsmaatregelen zoals ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing in een vrijwillig of gedwongen kader (gesloten inrichting).

Ik behandel ook zaken op het gebied van personen- en familierecht op basis van een toevoeging, ook wel pro deo genoemd. Dit is een door de overheid gefinancierde rechtsbijstand waarvoor u in aanmerking komt als u een bijstandsuitkering heeft. U betaalt alleen een eigen bijdrage (meestal € 145,00 - € 291,00), de overige advocaatkosten voldoet de overheid aan de pro deo advocaat.

STRAFRECHT

Door film en televisieseries hebben veel mensen een beeld van advocaten die met veel woorden en gebaren een jury trachten te overtuigen van de onschuld van hun cliënt. Dat beeld is dikwijls geënt op het Amerikaanse rechtssysteem. In ons land is de werkelijkheid anders, zoals u na het ontvangen van een dagvaarding en wellicht daarvoor bij een verhoor of aanhouding van de politie ondervindt. Om een zo goed mogelijke verdedigingsstrategie te kunnen opbouwen, is het belangrijk in een zo vroeg mogelijk stadium een advocaat te raadplegen.
Als minderjarigen een dagvaarding ontvangen om bij de strafrechter te komen, hebben zij op grond van de wet recht op een door de overheid betaalde advocaat.

Jeugdrecht

Zowel in het civiele jeugdrecht als in het jeugdstrafrecht hanteert de rechtbank een lijst van gespecialiseerde jeugdrecht advocaten. Ik sta op deze lijst en wordt regelmatig toegevoegd aan minderjarigen.

Kantoor advocaat Jacques de Jong

 

BESTUURSRECHT

Dit rechtsgebied is vergeleken met de hiervoor genoemde rechtsgebieden privaat- en strafrecht van recente datum. De belangrijkste privaatrechtelijke- en strafrechtelijke wetten stammen uit het midden van de negentiende eeuw. Bestuursrechtelijke wetten zijn ontstaan vanaf het begin van de twintigste eeuw. Reden daarvoor is dat - zoals het woord bestuur al aangeeft - een van de partijen bij dit rechtsgebied altijd de overheid is. Door de industrialisatie en de daarmee gepaard gaande trek van mensen naar de randstad moest de overheid zorgen voor hygiënische en betaalbare huisvesting. De Woningwet 1901 hield zich daarmee bezig. Na de Tweede Wereldoorlog moest ons land grotendeels worden heropgebouwd, hetgeen eveneens een taak voor de overheid was. Na de wederopbouw volgden in rap tempo een groot aantal sociale wetten, zoals de Algemene ouderdomswet en de Algemene bijstandswet. Vanaf begin zeventiger jaren van de vorige eeuw gevolgd door een groot aantal milieuwetten. Specifiek voor dit rechtsgebied is de rol van de overheid als instantie die of een vergunning verleent, dan wel een uitkering verstrekt o.i.d.

Omgevingsvergunning

Onder deze vergunning vallen een groot aantal projecten op het gebied van onder meer bouwen, slopen en milieu. De omgevingsvergunning komt uit de op 1 oktober 2010 in werking getreden Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en vervangt onder meer de daarvoor bestaande bouw-, milieu- en sloopvergunning. Bent u het niet eens met de aan u verleende of met de aan uw buren verleende omgevingsvergunning dan kunt u daartegen opkomen door middel van een bezwaar- en of beroepschrift. Een bezwaar- of beroepschrift dient de gronden te bevatten waarop uw bezwaar rust. Naast gronden gebaseerd op wet- en regelgeving, kan ook een beroep worden gedaan op de zogenaamde algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Deze beginselen geven kort gezegd aan wanneer het handelen van de overheid nog correct te noemen is. Voorbeelden van deze beginselen het zorgvuldigheids-, motiverings-, vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel. Alhoewel u in het bestuursrecht uw belangen zelf zonder advocaat kunt verdedigen, is het verstandig om gelet op de complexiteit van dit rechtsgebied, een advocaat te raadplegen.

Sociaal zekerheidsrecht

Mijn kantoor behandelt alle zaken op het gebied van:

  • bijstandsuitkeringen Participatiewet (voorheen Algemene bijstandswet)
  • individuele voorzieningen (o.a. uitkeringen) aan mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking WMO.

Voor deze zaken geldt het hiervoor vermelde met betrekking tot bezwaar- en beroepschriften.

MEDIATION

Mediation is sinds de jaren negentig van de vorige eeuw in ons land in opkomst als methode van conflictoplossing.
Een definitie uit het Handboek mediation is:
Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de onderhandelingen tussen partijen begeleidt teneinde vanuit hun werkelijke belangen tot gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale resultaten te komen.
Het verschil tussen mediation en rechtspraak is dat een rechter boven partijen staat, terwijl de mediator als neutrale bemiddelaar tussen partijen staat. Bij rechtspraak geven partijen de beslissing uit handen aan de rechter; bij mediation is er geen derde die beslist, doch proberen partijen, bijgestaan door een neutrale derde, er gezamenlijk uit te komen.
Partijen dragen voor 100% hun uiteindelijke beslissing, omdat het hun beslissing is.