Een ouderschapsplan is in het belang van uw kind

datum: 15 mei 2019

Ouderlijk gezag

Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van de ouder zijn minderjarige kind te verzorgen en op te voeden. Onder ouderlijk gezag en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. In de verzorging van het kind passen de ouders geen geestelijk of lichamelijk geweld of enige andere vernederende behandeling toe.
Het ouderlijk gezag omvat mede de verplichting van de ouder om de ontwikkeling van de banden van zijn kind met de andere ouder te bevorderen.
Aldus artikel 1:247 Burgerlijk Wetboek (https://wetten.overheid.nl/zoeken).

Ouderschapsplan

Na een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap behoudt een kind recht op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders. De wet schrijft voor dat ouders ter uitvoering van voorstaande een ouderschapsplan moeten opstellen (Concept Ouderschapsplan). Deze verplichting geldt ook voor ouders die niet met elkaar gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, indien zij gezamenlijk het ouderlijk gezag over hun minderjarige kind uitoefenen.

 

 

Afspraken in ouderschapsplan

In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken worden opgenomen over:

  • de wijze waarop de ouders de zorg- en opvoedingstaken verdelen en het recht of de verplichting tot omgang vormgeven;
  • de wijze waarop de ouders elkaar informeren en raadplegen over belangrijke zaken met betrekking tot de persoon en het vermogen van hun minderjarige kind;
  • de kosten van verzorging en opvoeding (= kinderalimentatie) van hun minderjarige kind

Belang van het kind

Het belang van het kind heeft geen absolute voorrang, maar moet bij een conflict van belangen wel als regel de doorslag geven.
In het belang van het kind is het noodzakelijk om als ouders samen in goed overleg met hun kind beslissingen over hem/haar te nemen. Daarom is in een ouderschapsplan ook opgenomen dat de inhoud daarvan op een bij de leeftijd van het kind passende manier met hem of haar moet worden besproken.
Als vader of moeder mij vragen of ik hun zaak, bijvoorbeeld een meningsverschil over een omgangsregeling, voor hem of haar kan winnen, dan is mijn standaardantwoord:
"U vergeet het belang van het kind. Bij onenigheid in het familierecht zijn er geen winnaars maar alleen verliezers."